energy-therapy achtergrond healing

Privacy Policy

Energy-Therapy hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid
wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Energy-Therapy houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR (general data protection regulation).

Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:
uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze
doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.

De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig
zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Ik vraag u telkens om uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw
persoonsgegevens.

Bovendien zijn er passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Dit privacy beleid heeft tot doel u op de hoogte te brengen van uw rechten omtrent uw
persoonsgegevens.

Ina Knoops is voor Energy-Therapy verantwoordelijke ivm de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van mijn privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Energy-Therapy
Ina Knoops

De Marbaixstraat 56
2060 Antwerpen

GSM: +32 486 37 00 72
E-mail: ina@energy-therapy.eu

Skype: ina.knoops

Waarvoor verwerk ik persoonsgegevens?


Uw persoonsgegevens worden door Energy-Therapy verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
Het maken en opvolgen van afspraken

Het aangaan van overeenkomsten (behandelovereenkomst, bestellingen e.d.)

Het verwerken van de financiële administratie

Het versturen van een maandelijkse nieuwsbrief, indien u hier voor inschrijft en hiertoe toestemming
verleent.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan ik de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Voornaam
Achternaam
Email adres
Adres
Postcode
Plaats
Telnr. 

Verstrekking aan derden


De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  Energy-Therapy geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Een voorbeeld hiervan is de partij die ik aanwend voor het versturen van nieuwsbrieven. Dit is Mailerlite, een uiterst veilig mailprogramma, wiens privacy policy u hier kan nalezen: https://www.mailerlite.com/leg... zal ik de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit
wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen


Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien
daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of
wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn


Energy-Therapy bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor
deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Met een maximum van 2 jaar, indien u niet langer actieve klant bent (geen afspraken meer geboekt). Voor de nieuwsbrief kan u zich op ieder moment uitschrijven, dit heeft tot gevolg dat uw gegevens verwijderd worden uit de maillijst.

Beveiliging


Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo ook het gebruik van een SSL (secure socket layer) certificaat, DKIM, SPF en DMARC. Deze laatste drie zijn internetstandaarden die ik gebruik om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Rechten omtrent uw gegevens


U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u heb.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door een van mijn verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of direct
aan een andere partij indien gewenst. Ik kan u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten


Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vraag ik u hierover met mij contact op te nemen. Komt u hier niet met mij uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van mijn privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan eerst contact
met mij op.

Cookies


Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De enige cookie die mijn website gebruikt, is de functionele cookie om de website goed te laten werken. Dit is een zogenaamde ‘first party cookie’ die door mijn website zelf worden gezet en alleen door mijn website zelf kan worden gelezen. Deze cookie wordt alleen gebruikt voor functionaliteit van de website en zorgt ervoor dat deze rapper laadt. Energy-Therapy maakt geen gebruik van andere
cookies.

In geval wijziging van mijn Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Contact

  Lees de Privacy Policy (GDPR)